Estudis

 CFM Manteniment electromecànic – CFMMEM
MP01 Tècniques de fabricació (1)
MP02 Tècniques d’unió i muntatge. (2)
MP03 Electricitat i automatismes elèctrics. (2)
MP04 Automatismes pneumàtics i hidràulics. (3)
MP05 Muntatge i manteniment mecànic. (1)
MP06 Muntatge i manteniment elèctricelectrònic. (4)
MP07 Muntatge i manteniment de línies automatitzades. (3)
MP08 Formació i orientació laboral
MP09 Empresa i iniciativa emprenedora
MP10 Anglès Tècnic
MP11 Síntesi
MP12 Formació en centres de treball
 CFM Manteniment electromecànicnou – CFMMEn
MP01 Tècniques de fabricació (1)nou
MP02 Tècniques d’unió i muntatge. (2)nou
MP03 Electricitat i automatismes elèctrics. (2)nou
MP04 Automatismes pneumàtics i hidràulics. (3)nou
MP05 Muntatge i manteniment mecànic. (1)nou
MP06 Muntatge i manteniment elèctricelectrònic. (4)nou
MP07 Muntatge i manteniment de línies automatitzades. (3)nou
MP08 Formació i orientació laboralnou
MP09 Empresa i iniciativa emprenedoranou
MP10 Anglès Tècnicnou
MP11 Síntesinou
MP12 Formació en centres de treballnou
 CFS CFS Administració i Finances – CFSAIF
MP1 Comunicació i atenció al client
MP10 Gestió logística i comercial
MP11 Simulació empresarial
MP12 Formació i orientació laboral
MP13 Projecte d’administració i finances
MP14 Formació en centres de treball
MP15 Dual
MP2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial
MP3 Procés integral de l’activitat comercial
MP4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa
MP5 Ofimàtica i procés de la informació
MP6 Anglès
MP7 Gestió de recursos humans
MP8 Gestió financera
MP9 Comptabilitat i fiscalitat