Estudis

 Atenció sociosanitària – CFMTAS
MP1 Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
MP10 Primers auxilis
MP11 FOL
MP12 EIE
MP13 Anglès tècnic
MP14 Síntesi
MP15 FCT
MP2 Atenció sanitària
MP3 Atenció higiència
MP4 Atenció i suport psicosocial
MP5 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
MP6 Teleassistència
MP7 Suport domiciliari I
MP7 Suport domiciliari II
MP8 Suport a la comunicació
MP9 Destreses socials
 CFM Atenció sociosanitària-DUAL – CFMTAS-D
MP1 Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència-D
 Educació infantil – CFSTEI
M01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
M02 Didàctica de l’educació infantil
M03 Autonomia personal i salut infantil
M04 El joc infantil i la seva metodologia
M05 Expressió i comunicació
M06 Desenvolupament cognitiu i motor
M07 Desenvolupament sòcioafectiu
M08 Habilitats socials
M09 Primers auxilis
M10 FOL
M11 EIE
M12 Projecte d’atenció a la infantesa
M13 FCT
 Integració social – CFSTIS
MP01 Context de la intervenció social
MP02 Metodologia de la intervenció social
MP03 Promoció de l’autonomia personal
MP04 Inserció sociolaboral
MP05 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
MP06 Atenció a unitats de convivència
MP07 Suport a la intervenció educativa
MP08 Mediació comunitària
MP09 Habilitats socials
MP10 Primers auxilis
MP11 FOL
MP12 EIE
MP13 Projecte d’integració social
MP14 FCT