Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

  1. Dret d’informació: En virtut del que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el CENTRE ESCOLAR informa a l’usuari de la plataforma iEduca, de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal del que el CENTRE ESCOLAR és el responsable.
  2. Finalitat: Les dades dels usuaris del CENTRE ESCOLAR en iEduca, es destinen a la finalitat de la gestió acadèmica que realitza el CENTRE ESCOLAR en l’exercici de la seva funció docent i orientadora.
  3. Veracitat de les dades: L’usuari de iEduca garanteix que les dades personals que faciliti són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
  4. Consentiment de l’usuari: L’accés a la plataforma iEduca suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades pel CENTRE ESCOLAR mitjançant les diferents utilitats que conformen la plataforma i per rebre comunicacions per qualsevol dels mitjans previstos en ella.

Legalment està establert que els centres docents podran recaptar les dades personals del seu alumnat que siguin necessaris per a l’exercici de la seva funció educativa. Aquestes dades podran fer referència a l’origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i resultats de la seva escolarització, així com a aquelles altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per a l’educació i orientació dels alumnes, devent els pares o tutors i els propis alumnes col·laborar en l’obtenció d’aquesta informació.

La incorporació d’un alumne a un centre docent suposarà el consentiment per al tractament de les seves dades i, si escau, la cessió de dades procedents del centre en el qual hagués estat escolaritzat amb anterioritat, en els termes establerts en la legislació sobre protecció de dades (LOPD). En tot cas, la informació serà l’estrictament necessària per a la funció docent i orientadora, i no es tractarà amb finalitats diferents de l’educativa sense consentiment exprés.

  1. Seguretat: En el tractament de les dades dels usuaris en la plataforma iEduca el CENTRE ESCOLAR aplicarà les normes tècniques i organitzatives que garanteixin la seva seguretat i confidencialitat, de conformitat amb el que es disposa en la L.O.P.D. 15/99 de 13 de desembre i el Reglament 1720/2007, de 21 de desembre. El professorat i la resta del personal que, en l’exercici de les seves funcions, accedeixi a dades personals i familiars o que afectin a l’honor i intimitat dels menors o les seves famílies està subjecte en deure sigil.
  2. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se al CENTRE ESCOLAR en els termes previstos en la LOPD i en la seva normativa de desenvolupament, mitjançant el següent enllaç
  3. Cookies: Les cookies són arxius que es guarden en l’ordinador i emmagatzemen informació com a nom d’usuari o informació de registre, o preferències d’usuari.
  4. Per poder gestionar tècnicament l’accés i ús de la plataforma iEduca s’han d’utilitzar cookies mentre l’usuari navega pels diferents mòduls de la plataforma, per això és necessari que l’usuari tingui habilitades les cookies en el seu navegador d’Internet amb la finalitat de facilitar la seva navegació, així se li podrà identificar com a usuari registrat en iEduca cada vegada que hi accedeixi, permetent-li l’accés i ús dels seus mòduls i funcionalitats.
  5. Encarregat de Tractament: Totes les dades que apareixen en iEduca són proporcionades pel CENTRE ESCOLAR que usa l’aplicació per gestionar la seva activitat, sent el CENTRE ESCOLAR el responsable del tractament d’aquestes dades. Per tant, INFOSELF GROUP, com a creador i gestor de la plataforma iEduca, actuarà com a encarregat del tractament en relació amb les possibles dades personals de les que el CENTRE ESCOLAR sigui responsable.

En conseqüència, INFOSELF GROUP assumirà les obligacions legals que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), per a l’encarregat del tractament (article 12), sense que en cap cas el subministrament d’aquestes dades per part del CENTRE ESCOLAR pugui ser considerat una cessió de dades als efectes que determina la llei.

Les dades tractades mitjançant la plataforma iEduca estan allotjats en servidors situats en l’Estat Español i compten amb les mesures de seguretat establertes en el Titulo VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.